Top

English - Deutsch

Wiki

Blog

How you can help:

* Tell me, what you would like to see...

* Tell your friends about this project.

* Make a donation to make the project possible.
(bank details here)

 

Jump to:

Východisko

Projekt

Financování

Nástin Internetové platformy

Motivace

Filozofie

Projekt

Kooperativní Život & Duchovnost

von Mushin J. Schilling - kontakt: info@thelivingfield.com


Stručný obsah

Stále více lidí si váží vzájemné spolupráce, duchovnosti a života na této planetě. Cítí se zakotveni v rozrůstajících se strukturách a systémech a hledají opravdový, otevřený a konstruktivní dialog a vzájemnou podporu ve svém směřování k lepšímu světu a duchovní celistvosti – k jedné planetě, kde jsou všechny bytosti doma. Tato vznikající participativní, kooperativní kultura, může být právem nazvána Lidskou Globalizací : spontánní občanské hnutí, které zasahuje rostoucí menšinu lidí po celé planetě.

Východisko:
Hodnoty i praxe byly doposud vytvářeny ve “vertikálních strukturách”, což platí zejména pro učení typu “jak vést svůj život” a duchovní a náboženské systémy určující způsob výuky, cvičení a života.
I když internet přinesl mnohé nové možnosti pro překonávání a překračování “vertikality” (P2P, Wikipedie, open source programming, sharing economy, distributed research, Web 2.0), stále přetrvává naprostý nedostatek v poskytování síťových, kooperativních a dialogických struktur pro hledání, komunikaci a praxi “duchovních hodnot”.

Projekt:
Vytvoření internetové platformy (a současný vznik knihy) pro popularizaci čistě síťové, kooperativní a dialogické duchovnosti a zřízení místa pro vzájemné setkávání podporující kreativitu.

Finanční potřeby:
Cca 2000 € měsíčně v prvním roce plus cca 8000 € pro dodatečné investice do lidských zdrojů, softwaru a hardwaru.

Organizace & odbornost:
Mushin organizuje a vede semináře, akce a komunity již několik let. Má zkušenosti s tvorbou webových stránek a autorským psaním. Protože se od samého počátku angažoval v online duchovním světě, získal dobré kontakty v různých užitečných oblastech a dokáže nalézt spolupracovníky pro realizaci projektů. (Zde prosím uveďte Vaše poznámky a komentář.)

 

Východisko

Hodnoty a praktiky pro obohacování života byly doposud téměř výlučně vytvářeny ve “vertikálních strukturách”, a to zejména v učeních typu “jak vést svůj život” a v duchovních a náboženských systémech určujících způsob výuky, cvičení a života. Rychlý pohled na Google nám dnes zobrazí přibližně 150 miliónů dokumentů o duchovnu a náboženství. Náhodným kliknutím na 50 z nich se ukazuje (podle mých dřívějších zjištění), že až na jedinou výjimku tyto dokumenty přicházejí s už hotovými teoriemi / vírami, se kterými se dá pouze souhlasit nebo nesouhlasit. Ty ze zkoumaných dokumentů, které přinášejí pohled do sociální struktury za duchovním přesvědčením, vycházejí ve všech případech z vertikální hierarchie. Nabízené hodnoty jsou ve své podstatě monologické a jsou předávány shora dolů. Získávání duchovních hodnot nikde nemá formu dialogu a tyto hodnoty nejsou ze zásady otevřeny pro další bádání. Stejně jako ve většině monologů i zde platí “ber, nebo nech být”. Jediná webová stránka, která v současnosti jasně vyjadřuje a podporuje základní formy dialogické duchovnosti je Nadace P2P (P2P-Foundation). Kromě ní existuje hrstka webových stránek (v Googlu lze najít zhruba 700 ze 150 miliónů), jež dále zkoumají možnosti kooperativní nebo dialogické duchovnosti, ale ty, na které jsem měl přístup, byly všechny na velice vysoké kognitivní a teoretické úrovni. I nternet přinesl v mnoha ohledech možnost překonání a překročení “vertikality” - P2P, Wikipedie, open source programming, sharing economy, distributed research, Web 2.0 a další. Zdá se to být součástí evolučního hnutí směřujícího k nové kvalitě lidských vztahů a organizace informací, tvorby a života obecně. Spolu s růstem těchto horizontálních, rovnocenných a sítím podobných struktur vzniká zároveň obrovský nedostatek v poskytování síťové, kooperativní a dialogické struktury pro hledání, komunikaci a praxi “duchovních hodnot”. Z toho vychází potřeba vytvořit takovýto strukturální prvek – internetovou platformu za účelem podpory rozvoje dialogických, kooperativních a participativních hodnot. Tato platforma musí stát “nohama na zemi”, být jednoduše přístupná co největšímu počtu lidí a integrovat kooperativní, síťové a participativní přístupy, jež jsou nyní prostřednictvím sítě dostupné. A nakonec - vždy, když se s dialogickými, kooperativními a participativními hodnotami setkáme, jsou většinou v angličtině. Proto má být plánovaná platforma vícejazyčná (pro začátek v němčině, češtině a angličtině). (Zde prosím uveďte Vaše poznámky a komentář.)


Projekt

Cíl
Zpracovat výhledy a hodnoty nově vznikající kultury - kultury dialogu, kooperace a participace – zpopularizovat tuto kulturu a vytvořit otevřené médium pro maximální interakci, komunikaci, učení a spolupráci přesahující více či méně tradiční hranice.

Plán
V následujících třech měsících :

•  vyvinutí základního designu & obsahu inovativní a otevřené internetové platformy odpovídající potřebám lidí hledajících život v souladu s dialogickými, kooperativními a participativními hodnotami – s využitím odpovídajícího softwaru a technologie
•  nalezení patronů, sponzorů a přispěvatelů, aby se tento projekt mohl rozvíjet po dobu nejméně jednoho roku
•  nalezení spolupracovníků pro web design, programování, content design a překlady
•  otestování možností spolupráce prostřednictvím “duchovního fóra”, časopisů a online komunit jako “zaads”,
•  vypracování základu obsahu knihy o “kooperativním obratu” v duchovnosti a zkontaktování případných přispěvatelů (Jorge Ferrer, John Heron, Ed Harris, Richard Tarnas, Christian de Quincy, atd.)

V následujících 6 – 9 měsících:

•  internetová platforma funguje ve fázi beta a je přístupná pro příspěvky ve velkém měřítku; součástí toho je low-key PR kampaň prostřednictvím blogů a na “duchovních fórech”
•  rozbíhá se spolupráce s německými, českými a anglickými vydavateli off-line časopisů,
•  rozvíjejí se speciální služby (vzdělávací materiály, audio-chaty, Spirit Radio 1)
•  kniha je připravena pro vydavatele

Za rok:

•  internetová platforma běží hladce a přitahuje velké množství uživatelů, aktivních přispěvatelů a kreativních lidí z celé Evropy a světa
•  souběžně se rozvíjejí další sužby a nástroje pro komunikaci a spolupráci
•  platforma je přístupná v dalších jazycích (fondy EU na překlady?)

Za dva roky:

•  platforma patří mezi nejoblíbenější místo navštěvované duchovně zaměřenými lidmi

Součástí projektu jsou měsíční zprávy o tom, co bylo a nebylo realizováno a jaké jsou případné adaptace dalšího postupu.

Zaměstnanci
V průběhu prvních třech měsíců zajistí většinu prací manažer projektu se sporadickou pomocí asistentky s dobrou znalostí třech startovacích jazyků. Tato fáze spočívá hlavně v kontaktování lidí, kteří mají zájem přispívat do obsahu, designu, nápadů a financí, a načrtnutí základní podoby platformy a knihy. Ve druhé fázi manažer projektu zformalizuje spolupráci se serverem / providerem, designéry, programátory, content-providery, partnery a všemi dalšími, kteří se na projektu podílejí. (Zde prosím uveďte Vaše poznámky a komentář.)

 

Financování

Realizace tohoto projektu závisí na financování jak etap plánovacích, tak i etap realizačních.
V tuto chvíli plán nepočítá s financováním z reklamy, ale díky patronátu či sponzorství, a jakmile to bude možné z členských darů nebo poplatků.
V budoucnosti mohou přispět k financování projektu například “syndication of the content” – neboli převod práv pro opakované využití díla (například v Spirit Radio 1 show), speciální služby (vzdělávání), a další.

 

Rozpočet

do konce prosince 2006:

Vedení projektu: 1500 €

do konce ledna 2007:

Vedení projektu : 1500 €
Překlady & administrativní práce: 500 €

do konce března 2007:

Vedení projektu: 3000 €
Překlady & administrativní práce (všechny jazyky): 1000 €
Vybavení & Software: 4000 €

do konce května 2007:

Vedení projektu: 3000 €
Překlady & administrativní práce (všechny jazyky): 3000 €
Server atd.: 750 €
PR: 3000 €

do konce srpna 2007:

Vedení projektu: 4500 €
Překlady & administrativní práce (všechny jazyky): 3000 €

 

Celkem : 28.750 €

Tato čísla jsou pouze hrubým odhadem, vyjma nákladů na vedení projektu – 1500 € je minimum, které mě a mojí rodině umožní přežít.
Co se týče administrativní práce: obecně bych velice rád platil asistence více než cca 400 € měsíčně.
Co se týče překladů: pokud se kniha & platforma rozjedou ve 3 jazycích, budeme potřebovat překladatelské služby. Odhadované náklady nejsou zcela přesné, protože nelze předvídat budoucí objem materiálů k překladu. Uvedená čísla zřejmě představují minimum potřebných prostředků.
Co se týče hardware & software: je třeba zajistit audio & video vybavení a software pro server na řízení “strams”. Doufám (a je to vysoce pravděpodobné), že najdu poskytovatele serveru a providera jako sponzora, ale přesto nějaké náklady vzniknou (opět velice hrubým odhadem asi 750 €)
Co se týče PR: rád bych v této oblasti získal profesionální pomoc a 3000 € je zřejmě nejnižší možná cena za tuto sužbu. Čím více peněz pro tuto položku získáme, tím lépe. (Zde prosím uveďte Vaše poznámky a komentář.)

 

Nástin Internetové platformy

Navigace Podkategorie Konkrétní obsah
Sponzoři   Seznam + odkazy atd. na sponzory, kteří se chtějí prezentovat tímto způsobem
Vzdělávání Online "Jak" na kurzy
Offline Semináře & Akce
Komunita Dialog (Chat) Audio & Text
Blog/Vlog Členové mají prostor pro vlastní blog/vlog
Projekty Projekty členů (například výzkumné projekty o otevřené kooperativní duchovnosti)
Služby Kalendář, semináře, knihy, konference, vzdělávací materiály, atd.
Ekologie informace  
projekty
Media Audio  
Rádio Spirit Radio One
Video  
Duchovno Teorie  
Cvičení
O nás   Filozofie, poslání, atd.
Kontakt Formulář  
Pomoc Lidé Mluvit s dobrovolníkem (dlouhodobým členem) - Audio-Chat
Faq  

Obecné poznámky:

 • V každém ohledu jde zjevně o společně vytvářený “prostor”, vyvinutý a udržovaný spoluprácí mnoha účastníků
 • Členové mají možnost vytvořit si svůj vlastní, osobní formát stránek
 • Kdekoliv je to možné, používat open source programs
(Zde prosím uveďte Vaše poznámky a komentář.)


Obecný nástin knihy

Kooperativní Spiritualita – zakotvení v bohatosti života

 1. Předmluva / Úvod
 2. Kdo jsem? Kdo jsi ty? Co je mezi námi?
 3. Život ve Vesmíru Vztahů, propojení & systém
 4. Od vertikálního pohledu k myšlence kooperace / síťového propojení
 5. Komunikace, opravdový dialog & společenství
 6. Komunita
 7. Práce, praxe a denní život

(Zde prosím uveďte Vaše poznámky a komentář.)

Motivace

Kdybych sledoval stopy toho, co mě přivedlo na cestu dialogické, participativní a kooperativní duchovnosti, musel bych zmínit svou asistenci Sanji při akci den budování komunity (community building day) a místo zvané “Energy World” v roce 1996. To byla moje první hluboká zkušenost s tím, co lze nazvat “kolektivním vědomím” – v jednu chvíli kdosi řekl “cítím se, jako bychom byli jediná bytost se čtyřiceti hlavami a osmdesáti rukama a nohama” . Nicméně v té době jsem nebyl připraven opravdově porozumět tomu, co to znamenalo, protože jsem stále ještě šel za svým osobním osvícením.

Posunem, který mě vědomě přivedl na současnou cestu, byla otázka jedné účastnice prvního tréninku Living Field Transformation Training v létě 2006: “jak to, Mushine, že nikdy nemluvíš o “my”? Byl jsem spokojený s tím, čeho jsem na své cestě dosáhl, vůči některým lidem jsem vystupoval jako duchovní učitel, učil je, co jsem se sám naučil – pomáhal lidem sdílet jejich “transpersonální prostor” – a tato otázka mě zasáhla.

Tak jsem si přečetl knihy od Martina Bubera “Ich und Du” a “Das Dialogische Prinzip”, a to mě začalo uvádět na duchovní cestu, která není ani v já, ani v ty, ale spíš mezi námi . Jak jsem šel hlouběji, začal jsem zpochybňovat svou pozici “duchovního učitele” a přezkoumávat způsob, jakým vedu komunitu, kterou jsem tady v České republice před několika lety založil. A potom jsem se sám “sesadil”...

Pustil jsem se do pátrání po významu duchovnosti v současném světě a narazil jsem na neuvěřitelné množství zneužívání moci, sexu a peněz lidmi, o kterých jsem si doposud myslel, že už jsou dávno “za tím”. Začal jsem se dívat na důvody tohoto jevu a našel jsem jeden v tom, co nazývám “Patriarchální svody”. Po dalším hledání srdcem jsem to všechno sepsal v článku se stejným názvem (vyšel ve zkrácené formě minulý měsíc v německém časopisu Connection ).

Všechno to hledání a následná změna v mém životě a na seminářích nebyla ani v nejmenším příznivá pro moji finanční situaci. Obecně lze říci, že lidé, se kterými jsem pracoval, byli mnohem více nakloněni duchovnosti v patriarchálním stylu, kde se mediátor sám považuje za zdroj všeho dobrého, co se děje, a za kompetentní autoritu pro všechny dobré a pravdivé věci v životě a duchovnu. A čím více jsem se dostával do stylu pokládání otázek jako – “Co jsi prožil? Jak se ten prožitek projevil v bytí? Jaký myslíš, že je jeho význam?” atd. – a postupoval ke zkoumání toho, co se děje mezi námi, nenaplňoval jsem už modelovou roli duchovní autority. Kladením otázek “Jaké jsou tvé vlohy? Jakou ze svých schopností ve vztahu k duchovnosti chceš rozvíjet? Jak bychom to mohli dělat společně?” a tak dále, jsem ztratil dvě třetiny lidí, kteří se dříve pravidelně účastnili mých seminářů a tréninků.

Uvědomil jsem si, že je to pravděpodobně proto, že jsem jasně neurčil svoje místo na poli duchovna. To, za čím stojím a o čem je “kooperativní duchovnost” musí být vyjasněno a sděleno lidem. To je jeden z důvodu, proč chci napsat knihu (s příspěvky dalších jako je Jorge Ferrer, John Heron, Ed Harris, Richard Tarnas, Christian de Quincy atd. s prosbou, aby psali pro “opravdové začátečníky”) a vytvořit webové stránky, které by fungovaly jako informačně bohatá základna pro komunikaci a vzájemnou spolupráci lidí hledajících opravdu inovativní duchovnost, jež může zanechat “vertikální školu” za sebou a zpřístupnit bohatství hlubokých hodnot všem.
(Zde prosím uveďte Vaše poznámky a komentář.)

Filozofie

O čem je vznikající participativní, kooperativní kultura:

•  je o volném přístupu k vědění (Wikipedie, otevřené archivy, “open content”) a o otevřených zdrojích (software, know-how atd.)

•  je o spolupráci v materiálních a duchovních záležitostech : rovnocenná výroba, sharing economy, výroba podporovaná komunitou, kooperativní věda a výzkum, teorie koordinace, participativní bádání, kooperativní duchovnost atd.

•  je o “commons” neboli věcech společných, o tom, jak je docenit a znovu vytvořit ve velkém měřítku: společné využívání možností a prostředků, sociální trust (a trusty), společné vlastnictví, internetové “creative commons” atd.

•  je o síťovém propojení, “networks”: Smart mobs, user-capitalized networking, user-driven marketing, viral communication, distributed computing, atd.

•  a je o sociální synergii, kolektivní inteligenci, teorii Gaia & ekologii, skutečnosti spojení srdcí, otevřené budoucnosti.

Kooperace přesahující nejrůznější hranice probíhá ve vědě, obchodě, umění, psychologii, filozofii i duchovu – a přesouvá se od “nahodilého fenoménu” k narůstajícímu trendu. To může naznačovat, že v lidstvu jako celku přechází starý duchovní sen o “jednotě” od duchovní reality, která dříve existovala pouze ve vizích a transcendentálním uvědomění více či méně osvícených lidí, do zjevné reality, které se mohou účastnit běžní lidé. Prožívání jednoty se z potenciality stává realitou, nebo to tak alespoň vypadá.

Jakožto svobodná a neformální síť jednotlivců a skupin dáváme svým cestám v životě tvary plynoucí z kreativního pramene v pozadí, ze kterého se vyvíjejí nové formy žití, duchovnosti a práce přizpůsobené dnešní době. Oceňujeme, a zároveň se necháváme inspirovat, selektivně a adaptivně, duchovní praxí a vírou vycházející z různorodých zdrojů, dávných i moderních, celosvětových.

Pro začátek navrhujeme tři vzájemně provázaná kritéria, která se vztahují v různé míře na každého z nás, individuálně, podle toho, jak v sobě samých i mezi námi postupně probouzíme kooperativní život a duchovnost – tato kritéria nejsou konečná a jsou tedy otevřena pro další dialog a změny:

 • Vyjadřujeme náš vlastní jedinečný vztah k přítomnosti mystéria zvaného realita. Nalézáme zdroj autority v pozadí a neprojikujeme jej ven do učitelů, tradic nebo (náboženských) dokumentů.
 • Jsme pozorní k rizikům vertikální duchovnosti, kde nezpracovaný emoční stres velice lehce pokřiví duchovní rozvoj buď popíráním částí vlastní přirozenosti, nebo argumentací, která vynese někoho nebo něčí přesvědčení nad ostatní.
 • Jsme otevřeni a věnujeme se opravdovému dialogu o svých vyznáních a přesvědčeních; zastáváme společné rozhodování v duchovní i ostatní praxi, ve které se společně angažujeme.

Jakožto autonomní a jedinečné, nicméně zároveň stále vzájemně propojené bytosti, vnímáme sami sebe jako součinně tvořivé spolupracovníky participativní kultury, jež se vynořuje po celém světě. Zkoumání této kultury, její podpora a proměna v navždy silnější sílu, patří mezi nejdůležitější znaky kooperativního způsobu života a duchovnosti.

Záměr knihy i internetové platformy je dále rozvíjet a šířit tuto filozofii. (Zde prosím uveďte Vaše poznámky a komentář.)